Informació pública el Projecte d’ordre per la qual es determina el límit exempt d’ajornament o fraccionament sense garantia

Publicado: 12 septiembre, 2023

Departament d’Economia i Hisenda

LIMIT EXEMPT AJORNAMENT O FRACCIONAMENT

EDICTE de 17 de juliol de 2023, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es determina el límit exempt respecte del qual a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament no serà necessària la prestació de garantia.

Projecte d’ordre per la qual es determina el límit exempt respecte del qual a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament no serà necessària la prestació de garantia.

No serà exigible cap tipus de garantia per a les sol·licituds de fraccionament o d’ajornament de deutes d’una mateixa persona deutora que tinguin la consideració d’ingressos de dret públic, quan, en el seu conjunt, el seu import total no excedeixi els 50.000 euros i estiguin en període de pagament voluntari o executiu, sense perjudici, en aquest darrer cas, del manteniment de les traves existents en el moment de la sol·licitud.

 

Si te ha interesado ... compártelo !