Resum DECRET LLEI 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

Publicado: 8 marzo, 2019

Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge amb un triple objectiu:

  • fer front al dèficit d’habitatges de protecció pública de lloguer,
  • tenir més instruments per combatre les situacions d’emergència i els desnonaments
  • i propiciar una moderació dels preus del lloguer dels habitatges lliures.

Fer front al dèficit d’habitatges

  • Nous drets d’adquisició preferent a favor de la Generalitat en el cas de transmissions oneroses de sòls privats que formin part de les reserves de protecció pública o d’immobles amb habitatges arrendats que es venguin sencers.
  • Els ajuntaments i la Generalitat podran adquirir sòls mitjançant el dret de tanteig i retracte o mitjançant l’expropiació forçosa.
  • Preveu que els municipis amb demanda residencial forta impulsin, en el termini de dos anys, la construcció d’habitatges de protecció pública per destinar-los al règim de lloguer.

Combatre les situacions d’emergència i els desnonaments

Es podran posar multes coercitives o bé es podran expropiar a preus reduïts:

  • Els pisos de persones jurídiques que portin més de dos anys buits.
  • Els que formen part d’edificis en construcció pendents d’acabament des de fa més de dos anys amb obres executades en més del 80%.

Els contractes de lloguer hauran d’incloure l’Índex de Referència

  • Serà obligatori consignar en la publicitat i en els contractes l’Índex de Referència del preu del lloguer, que informa sobre la mitjana del preu del lloguer d’un habitatge de característiques similars en el mateix entorn urbà.
  • Només els arrendadors dels habitatges llogats amb rendes inferiors a aquest índex es podran beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer.

 Nota de premsa